MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV
 
Aktuality
AktualityÚzemie MAS Horný LiptovAktuálne výzvyO združeníFotoarchívKontakt

Kalendár akcií
Horný Liptov
Správa o postupe zabezpečenia výstavby „Viacúčelového ihriska Kráľova Lehota“

Pridané: 13.10.2011
Autor: Vladimír Kapríni
Obec Kráľova Lehota predložila v roku 2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované prostredníctvom osi 4 na projekt „Viacúčelové športové ihrisko Kráľova Lehota“.
 
Rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava nám bola dňa 04.10.2011 schválená požadovaná výška nenávratného finančného príspevku vo výške 19 980,10 € a následne bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300005.
 
Konečný prijímateľ Obec Kráľova Lehota sa zaväzuje podľa čl. II. ods. 1 riadne ukončiť realizáciu predmetného projektu najneskôr do 24. mesiacov od podpísania zmluvy.
 
So stavebnými prácami viacúčelového ihriska o rozmeroch 36 x 18 m sa začne ihneď po podpísaní Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tak, aby sa už v tomto zimnom období využívalo ako ľadová plocha pre deti, mládež a širokú verejnosť.
 
  
Vladimír Kapríni, starosta obce
 
V Kráľovej Lehote, dňa 11.10.2011