MIESTNA AKČNÁ SKUPINA HORNÝ LIPTOV
 
O združení
AktualityÚzemie MAS Horný LiptovAktuálne výzvyO združeníZákladné údaje ČlenoviaŠtruktúra MASDokumenty MASFotoarchívKontakt

Kalendár akcií
Horný Liptov
 
Miestna akčná skupina (MAS) predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni.
MAS musí preukázať svoju schopnosť navrhnúť integrovanú stratégiu rozvoja založenú na siedmich princípoch prístupu LEADER a zodpovedať za jej vykonávanie.
 
Prostredníctvom MAS sú do praxe zavádzané princípy prístupu Leader v záujme miestnej komunity smerujúce k integrovanému rozvoju vidieckeho územia. Tak ako každá organizácia je riadená určitým spôsobom, je potrebné, aby aj MAS prostredníctvom jednotlivých orgánov organizačnej štruktúry realizovala projekty a činnosti, ktoré sú rozpracované v stratégii. Organizačná štruktúra MAS musí byť vytvorená tak, aby jej jednotlivé orgány plnili funkciu koordinačnú, iniciačnú, výkonnú a kontrolnú.
 
MAS musí spĺňať kritériá oprávnenosti (objektívne výberové kritéria), ktoré vychádzajú z Programu rozvoja vidieka. 
 
Kritéria oprávnenosti MAS (objektívne výberové kritériá)
 • stratégia musí byť realizovaná na území SR;
 • MAS je zoskupenie verejného a súkromného sektora na miestnej úrovni, kde na úrovni rozhodovania partnerstvo musí pozostávať z min. 50 % zástupcov zo súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového a max. z 50% zástupcov verejného sektora;
 • MAS má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky ako aj manažovať činnosť MAS v súlade s Usmernením, kapitolou 2. Miestna akčná skupina;
 • počet obyvateľov na území MAS musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a nesmie prekročiť počet
  150 000 obyvateľov;
 • z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS,
 • ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci implementácie stratégie); 
 • oblasť na ktorú sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé vidiecke územie, ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na princípe spoločného záujmu;
 • územie musí mať miestnou akčnou skupinou vypracovanú Integrovanú stratégiu rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, príp. aktivitami;
 • musia byť predložené všetky doklady o formovaní územia MAS spolu so súhlasom všetkých zahrnutých obcí t. j. uznesenie zastupiteľstva všetkých obcí vyjadrujúce súhlas so zaradením do územia;
 • členovia MAS musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS;
 • stratégia musí zahrňovať inovačné prístupy t. j. stimulačné a novátorské prístupy k rozvoju územia.

zdroj: Program rozvoja vidieka SR 2007-2013